BAQME is een deelmobiliteitsplatform voor (elektrische) voertuigen. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn als u een overeenkomst sluit met BAQME en gebruik maakt van onze diensten. Als service hebben we hieronder de algemene voorwaarden kort samengevat, dit vervangt de algemene voorwaarden echter niet. Die blijven onverkort van toepassing.

Samengevat:

 • Wij zijn een deelmobiliteitsplatform voor de huur van (elektrische) deelbakfietsen.
 • Als je je bij ons succesvol als Gebruiker hebt geregistreerd in de BAQME App, moet je er nog wel even voor zorgen dat je een betaalmiddel koppelt aan jouw account. Wij vragen je hierna om een controlebetaling te doen waarna je meteen op de bakfiets kan stappen en wegrijden.
 • Voordat je wegrijdt controleer je goed of de bakfiets beschadigd is en/of andere gebreken vertoont. Zo kan je altijd veilig op weg.
 • Tijdens de rit zorg je met gezond verstand voor de bakfiets en ben je verantwoordelijk voor alles wat er mee gebeurt. Ook voor boetes en schades. Jij geeft je vertrouwen aan onze bakfietsen, wij vertrouwen erop dat je goed met de bakfiets omgaat.
 • Na de rit zet je de bakfiets weer terug in je buurt, je doet de bakfiets goed op slot en je sluit de rit af in de BAQME App. Zo voorkom je diefstal in jouw buurt en kunnen je buren de bakfietsen ook makkelijk gebruiken. 
 • Als er iets niet goed is, voor, tijdens of na de rit, meld je dit even bij ons. Dan kunnen we samen een oplossing vinden om de volgende keer problemen te voorkomen.
 • Wij spreken jou graag aan met genderneutraal taalgebruik. Helaas is dat niet altijd even makkelijk, dus hebben we gekozen voor vrouwelijk enkelvoud waar nodig.

Laatst gewijzigd op: 7 juni 2021

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. BAQME: handelsnaam van Baqme B.V., gevestigd aan Bovendijk 132, 3045 PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80046622, ook te vinden op https://www.baqme.com/.
 3. Diensten: het gebruik van het deelmobiliteitsplatform van BAQME voor (elektrische) deelvoertuigen en deelfietsen die Gebruiker via de BAQME App kan huren voor een bepaalde tijd.
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BAQME een Overeenkomst heeft gesloten. De Gebruiker moet minimaal 18 jaar of ouder zijn. In de Algemene Voorwaarden wordt Gebruiker aangehaald in vrouwelijk enkelvoud. Hiermee wordt eveneens bedoeld mannelijke of genderneutrale huurders. 
 5. Deelvoertuig: alle voertuigen, inclusief fietsen en bakfietsen, hetzij elektrisch of niet, die in de BAQME App worden aangeboden om te huren.
 6. BAQME App: onze mobiele applicaties die toegang geven tot het BAQME platform.
 7. Deelgebied: geografisch aangegeven gebied in de BAQME App binnen welke grenzen het Deelvoertuig kan worden gehuurd en het huren beëindigd. Gebruiker zal altijd een melding ontvangen indien zij een poging doet om het huren van het Deelvoertuig te beëindigen buiten het Deelgebied. 
 8. Overeenkomst: De overeenkomst tussen BAQME en Gebruiker op grond waarvan BAQME zijn Diensten aan Gebruiker levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst en Dienst(en). De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Gebruiker en BAQME, indien Gebruiker de gelding ervan in een eerdere Overeenkomst met BAQME heeft aanvaard. Door de vrijwillige registratie in de BAQME App door Gebruiker, accepteert Gebruiker de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en privacy verklaring van BAQME. 
 2. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Gebruiker in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Gebruiker krijgt toegang tot de BAQME App en onze Diensten nadat zij de BAQME App heeft gedownload en zich succesvol heeft geregistreerd via de BAQME App. Hierbij zal BAQME van Gebruiker bepaalde persoons- en betalingsgegevens vragen om het registratieproces te kunnen voltooien. Hoe BAQME omgaat met deze gegevens staat in onze actuele privacy verklaring.
 2. Na de succesvolle registratie inclusief koppeling van het betalingssysteem door Gebruiker in de BAQME App komt de Overeenkomst tussen Gebruiker en BAQME tot stand. Hierbij dient Gebruiker te voldoen aan de daarbij door BAQME gestelde voorwaarden tijdens het registratieproces in de BAQME App. 
 3. Indien Gebruiker het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BAQME onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Gebruiker de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen kan de Gebruiker gebruik maken van de Diensten. 
 2. Gebruiker kan alleen via de BAQME App het Deelvoertuig reserveren om te huren. Indien de Gebruiker een QR code scant met een telefoon of een vergelijkbaar apparaat, om het Deelvoertuig te reserveren, mag zij dit alleen doen via de BAQME App. Als de Gebruiker de QR code scant buiten de BAQME App, dan vervalt deze Overeenkomst. De reservering, huur en einde van de huur worden in de BAQME App bevestigd. BAQME heeft het recht om een reservering of huur te weigeren indien er geen Deelvoertuig beschikbaar is of als BAQME redelijkerwijs kan beargumenteren waarom het gebruik wordt geweigerd.
 3. Voor het reserveren en huren van het Deelvoertuig worden kosten in rekening gebracht zoals aangegeven binnen de BAQME App of op de BAQME website.
 4. Na reservering door de Gebruiker van het Deelvoertuig wordt in de BAQME App een tijdsduur aangegeven waarbinnen het slot van het Deelvoertuig door de Gebruiker geopend dient te worden. Het huren van het Deelvoertuig start feitelijk wanneer het slot is geopend. Indien de Gebruiker het Deelvoertuig niet binnen de aangegeven tijdsduur het huren start, vervalt de reservering. Hiervoor is BAQME niet aansprakelijk.
 5. Als de Gebruiker de huur van het Deelvoertuig wil beëindigen, dan is zij verplicht de volgende stappen te doorlopen:
 1. eerst dient het Deelvoertuig geplaatst te worden binnen het aangegeven Deelgebied 
 2. dan dient het Deelvoertuig fysiek op slot gezet te worden met zowel een kettingslot die aan een object wordt bevestigd
 3. vervolgens dient Gebruiker de Dienst te beëindigen in de BAQME App. 
 1. De huur van het Deelvoertuig en daarmee de Dienst eindigt nadat de Gebruiker hiervoor genoemde stappen heeft doorlopen en nadat de BAQME App de beëindiging van de huur van het Deelvoertuig en daarmee de Dienst ook heeft bevestigd middels een melding of notificatie. De kosten voor de huur van het Deelvoertuig en daarmee de Dienst lopen door totdat de Gebruiker de hiervoor genoemde stappen heeft doorlopen.
 2. Ter bevordering van het concept deelmobiliteit en ter bescherming van Gebruiker is het huren van het Deelvoertuig beperkt tot van maximaal 24 uur aaneensluitend gebruik. Gebruiker is verplicht binnen de maximale tijdsduur de huur van het Deelvoertuig te eindigen. BAQME kan ervoor kiezen om aan de kosten van de huur van het Deelvoertuig een limiet te zetten ter bescherming van de Gebruiker.
 3. Gebruiker is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst en daarbij horende Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Gebruiker er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BAQME aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en Diensten, tijdig aan BAQME worden verstrekt. Gebruiker is verplicht om veranderingen in haar persoons- en/of betalingsgegevens tijdig aan te passen binnen de BAQME App of deze door te geven aan BAQME via support@baqme.com.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst of Dienst dit vereist, heeft BAQME het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd om namens BAQME te handelen.
 5. Gebruiker is gedurende de Dienst aansprakelijk voor het gehuurde Deelvoertuig. Gebruiker zal voor, gedurende en na de rit met het Deelvoertuig als een goed huisvader voor het Deelvoertuig zorgen. De tweewieler heeft een maximale belading van 140kg, de driewieler heeft een maximale belading van 230kg.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

 1. Gebruiker en BAQME gaan de Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Gedurende de duur van de Overeenkomst kan Gebruiker gebruik maken van de Diensten. De Diensten worden telkens per periode van huur van het Deelvoertuig gestart en geëindigd, waarbij de Overeenkomst doorloopt. 
 2. Gebruiker kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Bij opzegging vindt er een afrekening plaats. De rechtsverhouding tussen Gebruiker en BAQME eindigt echter pas definitief nadat Gebruiker aan al haar financiële verplichtingen jegens BAQME voldaan heeft. Voor de volledigheid: het einde van de Overeenkomst betekent dus niet dat Gebruiker ontslagen wordt uit haar betalingsverplichting jegens BAQME.
 3. BAQME kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen zonder opzegtermijn indien Gebruiker herhaaldelijk, volgens de mening van BAQME, deze Algemene Voorwaarden niet heeft nageleefd.
 4. Zonder schadeplichtig te worden kan BAQME de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien: 
 1. Gebruiker failliet is verklaard of in de WSNP is opgenomen;
 2. Gebruiker surseance van betaling is verleend;
 3. Als Gebruiker herhaaldelijk, naar enig oordeel van BAQME, de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft.
 4. Als de aan de Overeenkomst gekoppelde betalingsmethode niet meer geldig is, vervallen is, herhaald ontoereikend saldo heeft, dan wel geblokkeerd is. 
 5. Als Gebruiker haar account deelt met derden. 
 6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Gebruiker en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. Gebruiker betaalt BAQME het bedrag zoals vermeld in de BAQME App en de BAQME website. Alle door BAQME genoemde prijzen zijn in euro’s. BAQME is gerechtigd de prijzen aan te passen, maar zal te allen tijde de Gebruiker daarvan vooraf op de hoogte stellen via de BAQME app en de BAQME website.
 2. Alle door BAQME genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 3. De kosten van de Dienst voor Gebruiker worden vastgesteld op basis van de starttijdstip van de huur van het Deelvoertuig en het totale aantal minuten dat de huur van het Deelvoertuig duurt. Op basis van het totale gebruik wordt een factuur opgesteld.
 4. Gebruiker heeft BAQME toestemming gegeven om openstaande betalingsverplichtingen ten aanzien van de Dienst en Overeenkomst eventueel te incasseren door een automatische afschrijving van de bankrekening van Gebruiker of van de creditcard van Gebruiker (hierna: “automatische incasso”). Als de automatische incasso om welke reden niet werkt, zal BAQME een tweede automatische incassopoging doen. Als deze eveneens niet succesvol is geldt artikel 6 lid 6 en 7.
 5. Gebruiker zal ook de mogelijkheid hebben om rijtegoed te verwerven in de vorm van Eurotegoeden. De rijtegoed is een vooruitbetaling van de Gebruiker op de kosten van de Dienst. De rijtegoed van de Gebruiker wordt als kredietsaldo aangegeven in de BAQME App, aangeduid in Mijn wallet. Kredietsaldo, in de vorm van Eurotegoeden, is maximaal €125 en kan enkel worden gebruikt voor betaling van de kosten van de Dienst zoals beschreven in artikel 6 lid 2 en 3. De Gebruiker kan de kredietsaldo niet gebruiken voor andere doeleinden. Eurotegoeden kunnen van tijd tot tijd in het kader van promotionele activiteiten worden verstrekt. Hierbij gelden dezelfde bepalingen omtrent het gebruik van de kredietsaldo.
 6. De Gebruiker heeft recht op terugbetaling van de kredietsaldo indien BAQME besluit de Overeenkomst te beëindigen. In het geval dat de Gebruiker haar verplichtingen, zoals beschreven in artikel 7, niet heeft nageleefd, heeft BAQME het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder terugbetaling van de kredietsaldo van de Gebruiker. De Gebruiker krijgt geen (tussentijdse) terugbetaling van de kredietsaldo. Alle Eurotegoeden die zijn verstrekt in het kader van promotionele activiteiten worden niet terugbetaald.
 7. Indien een prijs is gebaseerd op door Gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft BAQME het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen en de Dienst reeds doorgevoerd is. Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst binnen 30 dagen na deze aanpassing op te zeggen.
 8. Indien de Gebruiker niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, wordt zij door BAQME gewezen op de te late betaling door middel van een betalingsherinnering waarin Gebruiker een termijn van 14 dagen na ontvangst van de brief wordt gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen. 
 9. Bij een niet-tijdige betaling is Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. Als de Gebruiker een consument is, dan geldt ten aanzien van dit artikellid dat deze bij niet tijdige betaling naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde rente na ommekomst van voornoemde veertiendagentermijn de incassokosten conform Wet Incasso Kosten. 
 10. BAQME kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Gebruiker aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien BAQME op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een Overeenkomst te weigeren of aan de uitvoering van de Overeenkomst bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7. Verplichtingen Gebruiker

 1. Gebruiker dient het Deelvoertuig voor gebruik te controleren op schade en/of andere omstandigheden waardoor correct gebruik van het Deelvoertuig niet mogelijk is. Indien de Gebruiker schade en/of andere omstandigheden constateert aan het Deelvoertuig is zij verplicht om dat direct en voor gebruik te melden aan BAQME. Indien de Gebruiker een elektrische Deelvoertuig huurt, is zij ook verplicht om te controleren dat de accu voldoende opgeladen is. BAQME streeft om te allen tijde een volledig opgeladen elektrisch deelvoertuig aan te bieden, maar kan de actieradius van het Deelvoertuig niet garanderen.
 2. Het is aan de Gebruiker om te bepalen of het Deelvoertuig geschikt is voor gebruik. Indien Gebruiker besluit het gebruik van het Deelvoertuig te starten en/of voort te zetten zonder met BAQME overlegd te hebben over omstandigheden zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, dan is Gebruiker aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik van het Deelvoertuig. In dat geval is BAQME niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en de eventuele gevolgen daarvan. 
 3. Bij gebreken aan het Deelvoertuig tijdens het huren, of in geval van diefstal of verlies van het Deelvoertuig, is Gebruiker verplicht om direct contact op te nemen met BAQME door te bellen naar onze support service via 085 – 06 04 BAQ. In geval van diefstal tijdens het huren van het Deelvoertuig doet Gebruiker zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 24 uur, aangifte bij de politie en levert een kopie van de aangifte in bij BAQME door een email te sturen naar support@baqme.com
 4. Indien Gebruiker en BAQME het oneens zijn of er sprake is van gebrek aan het Deelvoertuig tijdens het huren door Gebruiker, dan wel verlies of diefstal van het Deelvoertuig tijdens het huren door Gebruiker, is het aan BAQME om dat uiteindelijk vast te stellen op basis van gegronde redenen.
 5. Gebruiker is verplicht om na gebruik van het Deelvoertuig deze weer achter te laten in een nette toestand. BAQME vraagt van Gebruiker daarbij fatsoensnormen toe te passen. Als blijkt dat Gebruiker het Deelvoertuig niet naar behoren heeft achtergelaten, kunnen de eventuele kosten die daaruit ontstaan bij Gebruiker in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk nalatigheid op dit vlak behoudt BAQME het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder opzegtermijn in acht te nemen. Dit maakt BAQME niet schadeplichtig.
 6. Het is Gebruiker niet toegestaan (fysieke) aanpassingen aan het Deelvoertuig te maken.
 7. Gebruiker is verplicht de geldende verkeersregels en wetgeving in acht te nemen en zich te gedragen als een verantwoordelijk weggebruiker. Boetes door overtreding van wet- en regelgeving, dan wel administratieve kosten door fout parkeren welke zich tijdens de Dienst ten aanzien van het Deelvoertuig kunnen voordoen, komen voor rekening en risico van Gebruiker.
 8. Gebruiker is verplicht persoonlijk van het Deelvoertuig gebruik te maken tijdens de Dienst. Het is niet toegestaan dat Gebruiker het Deelvoertuig door een derde laat gebruiken. 
 9. Als een Deelvoertuig door opzet of (grove) nalatigheid van Gebruiker niet kan worden gebruikt voor het huren aan een andere gebruiker, dan is Gebruiker daarvoor verantwoordelijk. 
 10. Bij het tussentijds parkeren van het Deelvoertuig moet Gebruiker het Deelvoertuig op slot zetten zoals aan de Gebruiker is uitgelegd middels communicatie via de BAQME website en binnen de BAQME App.
 11. Volledigheidshalve vermeldt BAQME dat de inspectie van het Deelvoertuig door Gebruiker voorafgaand en na afloop van de Dienst de verantwoordelijkheid van Gebruiker is. Als niet goed geïnspecteerd wordt en indien nodig een melding aan BAQME gedaan wordt, dan worden eventuele onvolkomenheden geacht te zijn veroorzaakt door Gebruiker. Deze komen dan ook voor rekening van Gebruiker. 
 12. Wanneer het Deelvoertuig niet juist op slot is gedaan, de huur van het Deelvoertuig niet is beëindigd door Gebruiker of het Deelvoertuig niet binnen het Deelgebied is achtergelaten, dan kan BAQME de Gebruiker verantwoordelijk stellen voor eventuele schade door vandalisme of diefstal als resultaat hiervan. 
 13. Gebruik van het Deelvoertuig is voor eigen risico van Gebruiker. De Gebruiker is aansprakelijk voor al hetgeen tijdens de huur van het Deelvoertuig gebeurt. 

Artikel 8. Gegevensverwerking

 1. BAQME verwerkt persoonsgegevens bij het aanbieden en uitvoeren van de Overeenkomst en haar Diensten. De actuele privacy verklaring is te vinden in de BAQME App, op de BAQME website of op te vragen bij BAQME door een verzoek in te dienen via email bij support@baqme.com
 2. BAQME behoudt zich het recht voor om de privacy verklaring eenzijdig aan te passen.
 3. De Gebruiker verstrekt persoonsgegevens aan BAQME en de BAQME App bewaart en verwerkt deze persoonsgegevens.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. BAQME sluit een aansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van de gemeente, Gebruikers en derden in het kader van de vooropgestelde exploitatie van de BAQME App.
 2. BAQME is verantwoordelijk voor het verkeersdeugdelijk zijn van het Deelvoertuig. BAQME voldoet aan de onderhoudsverplichting van het Deelvoertuig. Dit ontslaat Gebruiker echter niet van de verplichting zoals genoemd in artikel 7 lid 1. Zichtbare gebreken dienen voor gebruik van het Deelvoertuig aan BAQME gemeld worden, waarbij Gebruiker het Deelvoertuig niet in gebruik dient te nemen daar waar uit haar inspectie blijkt dat het Deelvoertuig onverhoopt niet verkeersdeugdelijk is. 
 3. BAQME kan ervoor kiezen om een diefstalverzekering af te sluiten ten aanzien van het Deelvoertuig. Deze diefstalverzekering geldt alleen als het Deelvoertuig op juiste wijze op slot is gedaan. Via het slot kan BAQME controleren of dit het geval is geweest. Diefstal van het Deelvoertuig ten gevolge van het niet op slot doen van het Deelvoertuig door Gebruiker komt voor rekening en risico van Gebruiker. 
 4. BAQME is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeersovertredingen of delicten die met het Deelvoertuig zijn begaan door de Gebruiker dan wel die begaan zijn gedurende de periode dat Gebruiker verantwoordelijk was voor het Deelvoertuig. Gebruiker betaalt alle daaruit ontstane boetes, heffingen en kosten en vrijwaart BAQME volledig tegen eventuele vorderingen van derden.
 5. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die zij heeft toegebracht aan of door het Deelvoertuig. Dit geldt bij nalatigheid tijdens het huren van het Deelvoertuig door de Gebruiker met verlies of diefstal van het Deelvoertuig als gevolg en/of bij handelingen door de Gebruiker die in strijd zijn met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
 6. Met schade wordt bedoeld alle directe en indirect schade.
 7. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor schade en/of letsel aan derden of aan eigendommen van derden die tijdens het huren met het Deelvoertuig is veroorzaakt. Gebruiker vrijwaart BAQME voor eventuele gevolgschade en claims van derden ten gevolge van dergelijke schade en/of letsel.
 8. Als Gebruiker in strijd met één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden handelt, dan dient Gebruiker de daaruit voor BAQME ontstane schade volledig te vergoeden.
 9. BAQME kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst of Dienst worden gehouden indien BAQME in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. BAQME is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 10. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van apparatuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur, algemene vervoersproblemen en dergelijke. 
 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BAQME.

Artikel 10. Gebruik van de BAQME App

 1. Om een Deelvoertuig te kunnen gebruiken moet er een Overeenkomst tot stand gekomen zijn en een succesvolle registratie zijn doorlopen in de BAQME App. 
 2. Gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat zij de BAQME App veilig gebruikt. Dit betekent dat Gebruiker haar wachtwoord om van de BAQME App gebruik te kunnen maken strikt geheim houdt en regelmatig wijzigt, in elk geval als daartoe aanleiding is omdat een derde het wachtwoord van Gebruiker te weten is gekomen. 
 3. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade (beschadiging, verlies, diefstal, etcetera) die veroorzaakt wordt door het verlies van haar wachtwoord tot de BAQME App, tenzij dit op grond van dwingend recht niet kan. 
 4. De BAQME App werkt op een mobiele telefoon. Of de mobiele telefoon van Gebruiker compatibel is met de BAQME App kunnen wij niet garanderen. Gebruiker moet er zelf voor zorgen dat haar telefoon zodanig opgeladen is, dat zij de BAQME App kan gebruiken zowel voor, tijdens en na de Dienst. Daarvoor is BAQME niet verantwoordelijk. In dit kader wijst BAQME Gebruiker er op dat de Dienst enkel gebruikt en beëindigt kan worden via de BAQME App op de mobiele telefoon van Gebruiker. Gebruiker draagt zelf de kosten van haar provider ten aanzien van het gebruik van de BAQME App op haar mobiele telefoon. 
 5. Gebruiker mag de BAQME App niet aanpassen, kopiëren of anderszins anders gebruiken dan het voorziene gebruik zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Gebruikt Gebruiker de BAQME App anders dan het voorziene gebruik of gebruikt Gebruiker de BAQME App oneigenlijk, dan is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die BAQME daardoor heeft geleden. 
 6. Als de BAQME App niet werkt, of als het account van Gebruiker onregelmatigheden vertoont, dan meld Gebruiker dit zo snel mogelijk, in elk geval binnen 24 uur, aan BAQME. Gebruiker wordt via e-mail geïnformeerd over de genomen maatregelen.

Artikel 11. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. BAQME behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://www.baqme.com/, de BAQME App, per e-mail aan Gebruiker, of een ander kanaal waarvan BAQME kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Gebruiker. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 3. Indien een Gebruiker een wijziging niet wil accepteren, dient Gebruiker dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan BAQME. BAQME kan dan de wijziging heroverwegen. Indien BAQME de wijziging niet intrekt, kan Gebruiker tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar BAQME gevestigd is.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. BAQME zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. BAQME is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die BAQME of de bedrijfsactiviteiten van BAQME overneemt.

Voor vragen kan je altijd terecht bij ons terecht via onderstaande contactgegevens.

Baqme B.V. (BAQME)

Bovendijk 132
3045 PC Rotterdam
Nederland

E-mailadres: support@baqme.com
Telnr.: 085 – 06 04 BAQ

Extra kosten

Wij gaan er vanuit dat je je aan de regels houdt. Je hoeft dan ook zeker geen zorgen te maken dat we extra kosten in rekening gaan brengen. Toch niet netjes aan de regels gehouden? Dan kunnen we extra kosten in rekening brengen zoals hieronder vermeld.

OvertredingKosten
Administratiekosten (bijvoorbeeld bij boete, kosten derden, storneringen, aanmaning, opzegging Overeenkomst)€7
Administratiekosten voor een strafbaar feit / bijzondere situatie€55
Kosten voor incorrect parkeren en/of afsluiten van de rit€55
Schoonmaak voertuig na verwijtbaar gedrag€50
Niet controleren van het Deelvoertuig op gebreken en/of schade voor gebruik€55
Doorbelasten kosten derden, boete en schade aan voertuigGelijk aan factuur derden
Deelvoertuig gebruiken onder invloed van drugs en/of alcohol€250
Voertuig laten besturen door derden€250
Eigen risico bij schade of diefstal als gevolg van nalatigheid€1500